top of page

Polityka Prywatności

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu a także, w celu doskonalenia jakości obsługi na podstawie analizy nawigacji na naszej stronie internetowej. Korzystanie z marketingowych i statystycznych plików cookies wymaga Twojej zgody. Zgodę możesz odwołać w każdym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

 1. Definicje i Skróty:

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu,  gość odwiedzający ww. stronę internetową,

 

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://www.magdaciura.com/.

 

 1. Administrator danych osobowych:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Ciura prowadząca działalność gospodarczą Magdalena Ciura Media Group, ul. Cicha 31, 96-515 Paprotnia. Z Administratorem możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres jw. lub email: ciura.media@gmail.com .

 2. Administrator dba, aby prawa Użytkowników były odpowiednio chronione, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych  z  prawem  celów  i  niepoddawane  dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,

 • przechowywane  w  postaci  umożliwiającej  identyfikację  osób,  których  dotyczą,  nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. Cel, podstawa prawna, okres przetwarzania danych osobowych:

 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 

 1. Zawarcia i wykonania umowy - zrealizowania usługi. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO przez okres niezbędny do zrealizowania umowy,

 2. obsługi ew. zgłoszenia reklamacyjnego. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przez okres przewidziany w przepisach prawa,

 3. rozliczenia płatności, realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przez okres przewidziany w przepisach prawa,

 4. udzielenia odpowiedzi na wszelkie kierowane zapytania (formularz kontaktowy). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytania.

 5. umożliwienia pozostawiania komentarzy do wpisów na naszych mediach społecznościowych na postawnie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez pozostawienie przedmiotowego komentarza,

 6. ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń, i/ lub obrony przez roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń,

 7. związanym z technologią cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,

 8. dostosowania zawartości platformy do preferencji Użytkownika oraz poprawy jakości przeglądania na postawie art. 6 ust 1 lit f RODO najpóźniej do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 9. oceny wykorzystania aplikacji i ulepszenia witryny na postawie art. 6 ust 1 lit f RODO najpóźniej do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 10. zarządzania Stroną internetową i profilami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 11. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

 12. w wewnętrznych celach administracyjnych związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 

W każdym przypadku, gdy prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji danej czynności. Twoja zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.

 

Podanie danych osobowych jest niezbędnie w celu realizacji umowy, obsługi zapytania. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy i świadczenie przez nas usług, udzielenie odpowiedzi na zadane w formularzu zapytanie.  


IV.  Odbiorcy danych:

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze konieczne do wykonania umowy, realizacji czy ciągłości zapewnienia świadczeń, obsługi płatności itd.  

Dane osobowe przewarzane w Serwisie mogą być udostępniane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w celach związanych z realizacją  zawartej z Tobą umowy. Dane osobowe są udostępniane podmiotom, z którym Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia – podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, infrastrukturę IT, hosting strony internetowej, prowadzenie obsługi prawnej, księgowej.

W sytuacjach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i na podstawie tych przepisów dane mogą zostać udostępnione organom państwowym.

Możemy zlecać wykonanie poszczególnych usług usługodawcom, którzy mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”). W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE.

 

 1. Dzienniki serwerów:

 

Informacjami gromadzonymi i przechowywanymi automatycznie w trakcie zwykłego korzystania z witryny są typowe dane dzienników serwerów. Dane dzienników serwerów są wykorzystywane do celów statystycznych oraz pomiaru aktywności w witrynie dla dobra użytkowników serwisu. Dane te mogą być przekazywane innym odbiorcom w celach analizy lub udostępniania i udoskonalania niniejszej witryny i naszych usług.

 

 1.  Gromadzone informacje:

 1. Zbieramy informacje podane przez Ciebie dobrowolnie, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane m.in. dane związane z aktywnością Użytkowników w serwisie np. czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyt; dane osobowe podane w formularzu imię, adres email, inne dobrowolnie podane przez Ciebie dane,

 2. Możemy zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. W niektórych wypadkach, możemy zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z Twoim adresem e-mail. W takim wypadku Twój adres e-mail pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. kontaktu z Administratorem.

 

 

 1. Prawa Użytkowników:

 

 1. Prawo do wycofania zgody

 

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania jej w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Prawo dostępu do danych

 

W każdej chwili możesz zażądać od Administratora informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

 

 1. Prawo do udostępnienia i przenoszenia danych

 

Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, masz prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Masz prawo do żądania przesłania kopii Twoich danych innemu podmiotowi.

 

 1. Prawo do sprostowania danych

 

Masz prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz do uzupełnienia niekompletnych danych. 

 

 1. Prawo do usunięcia danych

 

Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych zostanie przez nad niezwłocznie zrealizowane chyba, że Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie mógł zrealizować Twojego żądania.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

Prawo to może zostać zrealizowane jeśli:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. gdy wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

 

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

 

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego tj. w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych (dane kontaktowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00).

 

 1. Pliki cookies

 

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony. Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO, tj. Twoja zgoda.  

 

Zarządzanie plikami cookies:

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Administrator stosuje następujące pliki cookies:

 1. Funkcjonalne

 2. Analityczne

 3. Statystyczne

 

oraz technologie śledzące:

 

wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, Tik-Tok, youtube;

narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Google Search Console , Facebook Pixel.

 

 1. Google Analytics i  Google Search Console

 

Administrator korzysta z Google Analytics tj. usługi analizowania usług internetowych oraz Google Search Console tj. usługa pomagająca monitorować, utrzymywać i rozwiązywać problemy z obecnością serwisu w wynikach wyszukiwania Google   - oferowanych przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako: „Google”).

 

Google wykorzystuje cookies czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze) i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Dane te są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

 

Na zlecenie Administratora Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz Administratora.

 

Aby zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem:  tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Administrator korzystaja z Google Analytics oraz Google Search Console w celu analizowania korzystania z Serwisu oraz jego usprawniania, monitorowania, usprawniania i rozwiązywania problemów związanych z obecnością witryny w wynikach wyszukiwania Google.

 

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1  lit. f  RODO.

 

Warunki korzystania są dostępne pod adresem: www.google.com/analytics/terms/de.html,

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 

www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy, https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 

 

 1. Media Społecznościowe

 

Administrator przetwarza dane osobowe na fanpage na Facobooku, Instagramie, Youtube oraz Twitterze pod nazwami: MagdaCiuraFotografia, magdaciurafoto, dluzniewski film, montażownia Szymona (dalej jako Fanpage).

 

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

 

Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1  lit. a  RODO czyli Twoja zgoda  i art. 6 ust. 1  lit. f  RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora.

 

Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym wynikają z regulaminów danej platformy społecznościowej.

 

W każdej chwili, możesz przestać obserwować Fanpage. Administrator nie będzie Ci wówczas wyświetlał  żadnych treści pochodzących  od niego  a związanych z Fanpage.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj”, „Subskrybuj kanał” lub innego równoznacznego lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego – Facebook, Instagram, Youtube, Twitter.

 

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie.  Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

 

Polityka prywatności portalu Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Polityka prywatności portalu Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Polityka prywatności portali Twitter:

https://twitter.com/pl/privacy

 

Polityka prywatności Youtube:

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

 

 1. Kontakt

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail ciura.media@gmail.com

 

 1. Aktualizacja

 

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą one obowiązywały.

bottom of page